Over Estafette Odin

Ons bedrijf telt op dit moment bijna 400 medewerkers die zich verspreid over het land inzetten voor biodynamische en biologische kwaliteitsvoeding. Dat doen ze op het distributiecentrum in Geldermalsen, maar ook verspreid over het land in een van de biologische eetwinkels van Estafette. Klik hier om meer over de activiteiten van Estafette Odin BV te lezen.

Estafette Odin BV is een ketenorganisatie van en voor samenwerkende producenten, detail- en groothandel en consumenten in biologisch-dynamische en biologische voeding. De organisatie werkt met een omzetbegroting van circa € 48 miljoen, heeft een gezonde balans en veel ontwikkelingskracht.

De basis voor Estafette Odin BV is in 1983 gelegd met het oprichten van Odin. De uitgangspunten van toen zijn nog steeds actueel:
• een gezonde landbouw met respect en zorg voor de aarde;
• een aanbod van kwalitatief hoogwaardige voeding met respect voor de mens en diens gezondheid;
• een gezonde economische praktijk met respect voor mens, grondstoffen en de aarde.

Deze uitgangspunten komen terug op alle etiketten van Odin-producten met de tekst: Vitale voeding, vruchtbare aarde, vernieuwende economie. 


Van commanditaire vennootschap naar coöperatie

Sinds de oprichting in 1983 heeft Odin en later Estafette Odin als commanditaire vennootschap geopereerd. Deze juridische ondernemingsvorm was gekozen omdat wij in deze rechtsvorm het beste ons streven ten behoeve van dit ideaal konden realiseren vanuit de impuls voor sociale driegeleding en vernieuwing van het economisch leven. We hebben al die jaren gewerkt aan een nieuwe verhouding tussen dienstbaar ondernemerschap enerzijds en persoonlijk commercieel gewin. Onder andere door af te zien van persoonlijke aanspraken op het bedrijfskapitaal en dit kapitaal te neutraliseren. Dit laatste is gerealiseerd door het bedrijfsvermogen onder te brengen in een stichting.

Gezien de groei en ontwikkeling van het bedrijf in de laatste jaren, maar ook vanwege de toenemende bewustwording onder consumenten en de urgente maatschappelijke noodzaak om nieuwe associatieve samenwerkingsvormen in de economie steeds meer concreet in de praktijk te brengen, is met het oog op de toekomst in 2012 onze ondernemingsvorm aangepast. De stichting waarin het bedrijfsvermogen was ondergebracht, heeft zich omgevormd in een coöperatie. Coöperatie Odin is nu de enige aandeelhouder van Estafette Odin BV, waarin de eigen 19 biologische supermarkten en de Odin-groothandel te Geldermalsen zijn ondergebracht. Met de oprichting van Coöperatie Odin verenigen zich mensen die willen samenwerken om de voedselvoorziening en voedselproductie langs gezonde weg tot stand te laten komen: ondernemers, kapitaalverschaffers, consumenten, medewerkers, leveranciers, producenten, belanghebbenden en anderen die zich betrokken voelen.

De directie van Estafette Odin BV wordt gevormd door Theo Boon, Ben Gevonden en Koos Bakker. Zij vormen tevens het bestuur van Coöperatie Odin.